รู้จักวัดขุ่นครูบาผ้าลาย

วัดขุ่ม ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔/๑ บ้านขุนยวม หมู่ที่ ๒ ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๔๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๙๓ จดทะเบียนเป็นวัดโดยสมบูรณ์และวิสุงคามสีมา ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่นที่ ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๘๓ ง วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๖

อาณาเขต

 • ทิศเหนือจรดทำนบกั้นน้า
 • ทิศใต้จรดหมู่บ้าน
 • ทิศตะวันออกจรดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตกจรดหฒู่บ้าน

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย

 • ศาลาการเปรียญ (วัด)
 • วิหารประดิษฐานครูบาผ้าลาย
 • พระอุโบสถ (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)
 • ที่พักพระภิกษุสามเณร/ที่พักผู้จำศีล
 • โรงครัว ห้องน้ำ ห้องส้วม

ลำดับเจ้าอาวาส

 • รูปที่ ๑ พระต่องสู้ พ.ศ.๒๓๓๔-๒๓๖๐
 • รูปที่ ๒ พระภิกษุชาวพม่า พ.ศ.๒๓๖๐-๒๔๐๐
 • รูปที่ ๓ พระสุจ่าต๊ะ บุญพิทักษ์ พ.ศ.๒๔๐๐-๒๕๐๑
 • รูปที่ ๔ พระก่าเหม่น๊ะ พ.ศ.๒๕๐๑-๒๕๑๐
 • รูปที่ ๕ พระปัตติยะ(ครูบาผ้าลาย) พ.ศ.๒๕๑๐-๒๕๓๒
 • รูปที่ ๖ พระอธิการประสิทธิ์ ภทฺทปญฺโญ พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๓๘
 • รูปที่ ๗ พระอธิการเกษม ปิยธมฺโม พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๕๕
 • รูปที่ ๘ พระตู สรณธมฺโม(รักษาการเจ้าอาวาส) พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘
 • รูปที่ ๙ พระอธิการพัฒสา ปวฑฺฒโน พ.ศ.๒๕๕๙ (๑ก.พ.๒๕๕๙)